Soutěž o Xiaomi Mi Note 10 - pravidla soutěže - Xiaomi Planet

Článek I

Úvodní ustanovení

 • Tato pravidla soutěže jsou jedinými závaznými pravidly pro účast v soutěži (název soutěže), dodržení kterých je podmínkou účasti v soutěži, a které upravují začátek, trvání a ukončení soutěže, účast v soutěži a práva a povinnosti společnosti a účastníků soutěže.
 • Organizátorem soutěže je společnost:

obchodní jméno: Planets, sro

se sídlem: Kollárova 85, Martin 036 01 

IČO: 52 215 113

Zapsaná: 13.03.2019

zast .: Juraj Török, jednatel

(Dále také jako "společnost"),

 • Soutěž podle těchto pravidel (dále také jako "soutěž") není hazardní hrou podle zákona č. 171/2005 Sb o hazardních hrách ao změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Soutěž se uskuteční na území České republiky od 14.2.2020 do 29.2.2020 dále také jako "doba trvání soutěže") s tím, že dne 1.3.2020 proběhne losování vítěze soutěže v souladu s ustanoveními těchto pravidel.

Článek II

Ustanovení k průběhu soutěže

 • Společnost zveřejní po dobu trvání soutěže prostřednictvím stránky Xiaomi Planet soutěžní post: "XiaomiPlanet.sk slaví 1 rok a spouštíme brutální soutěž o 108-megapixelový Xiaomi Mi Note 10!"
 • Společnost bude po dobu trvání soutěže připomínat soutěžní post dalšími nesoutěžních posty na stránce Xiaomi Planet a sociálních sítích.
 • Účastníci soutěže mají možnost odpovědět na soutěžní post v souladu s jeho zněním. Odpověď se provede způsobem vyplnění soutěžního formuláře.
 • Dne 29.2.2020 ve 23:59 hod. se soutěž končí s tím následkem, že primárně společnost stáhne zpřístupněn soutěžní post ze stránky Xiaomi Planet nebo v případě jeho nevrácení každá odpověď na soutěžní post už nebude zařazeny do procesu výběru vítěze soutěže podle těchto pravidel a při každém takovém veřejném sdílení soutěžního postu okamžikem uplynutí času podle tohoto odstavce osobě, která ho provedla nevzniká právo být zařazen do procesu výběru vítěze soutěže.
 • Tato pravidla je společnost oprávněna průběžně upravovat. Taková změna nezakládá vznik jakýchkoli práv soutěžícího vůči společnosti, zejména nevzniká právo na náhradu jakékoli újmy.

Článek III

Účast v soutěži

 • Soutěžícím se může stát každá fyzická osoba, která dovršila patnáctý rok věku, je způsobilá k právním úkonům, s adresou pro doručování v České nebo Slovenské republice, která splní podmínky účasti v soutěži podle těchto pravidel (dále také jako "soutěžící").
 • Soutěžícím se stává osoba podle čl. III odst. 1 těchto pravidel okamžikem, kdy kompletně vyplní soutěžní formulář a zrealizuje odpovědi na soutěžní post podle těchto pravidel a má právo být zařazena do procesu výběru vítěze soutěže podle těchto pravidel. Soutěžící je v soutěži identifikován prostřednictvím e-mailu, který vloží do formuláře. Soutěžící může získat bonusový bod v rámci soutěže za označení stránek / profilů Xiaomi Planet a Deal Planet na Facebooku nebo Instagram a také sdílením soutěže na facebookovém profilu účastníka. Získání bonusového bodu není podmínkou účasti v soutěži a jde jen o dobrovolné rozhodnutí účastníka.
 • Soutěžící má právo zapojit se do soutěže pouze jednou. Pokud se soutěžící opakovaně zapojí do soutěže s využitím různých profilů, které budou jím vytvořeny nebo mu bude umožněno třetími osobami použít je, ztrácí postavení soutěžícího a zároveň právo na výhru. V případě předání výhry takové osobě a následného prokázání porušení povinnosti podle tohoto odstavce má společnost právo na vrácení výhry.
 • Soutěžící nesmí k odpovědi uvést informace komerčního nebo nekomerčního charakteru nesouvisející se soutěžním postem a nesmí uvést informace způsobilé zasáhnout do práv společnosti nebo třetích osob.
 • Společnost si vyhrazuje právo jednostranně rozhodnout o nezařazení osoby, která provedla odpověď na soutěžní post, zejména v případě, pokud uvede jinou informaci komerčního nebo nekomerčního charakteru nesouvisející se soutěžním postem nebo v případě pokud bude uvedena informace způsobilá zasáhnout do práv společnosti nebo třetích osob.
 • V případě podle čl. III odst. 3.5 těchto pravidel si společnost vyhrazuje právo odstranit nebo zablokovat takovou odpověď a provést všechna opatření k zamezení následků tohoto řízení. Právo společnosti domáhat se nároků vzniklých z titulu tohoto řízení není provedením předmětných úkonů dotčeno.
 • Soutěžícím nesmí být zaměstnanec společnosti nebo blízká osoba zaměstnance společnosti; pro definování blízké osoby se použijí obdobně ustanovení občanského zákoníku.
 • Soutěžící svou účastí v soutěži potvrzuje souhlas se zněním těchto pravidel a zavazuje se je dodržovat.

Článek IV

Proces výběru vítěze soutěže a doručování výhry

 • Dne 1.3.2020 společnost uskuteční výběr jednoho vítěze soutěže, a to náhodným výběrem formou losování s využitím elektronických prostředků.
 • Každý vítěz soutěže bude společností neprodleně poté, co dojde k jeho vylosování, informovaný cestou zprávy s tím, že společnost požádá vítěze o doručení adresy v České nebo Slovenské republice, na kterou má být výhra vítězi soutěže doručována. V případě, že vítěz soutěže neoznámí společnosti adresu do uplynutí jednoho kalendářního týdne ode dne odeslání informace o výhře ze strany společnosti, vítěz ztrácí právo na výhru v soutěži s tím, že společnost si vyhrazuje právo jednostranně rozhodnout, jak naloží s výhrou.
 • Společnost po doručení korespondenční adresy vítěze soutěže v České republice bude doručovat výhru s využitím poštovní přepravy nebo prostřednictvím kurýrních služeb na náklady společnosti.
 • V případě pokud se zásilka s výhrou vrátí společnosti nepřevzatá z jakéhokoli důvodu (odmítnutí, nepřevzetí v odběrní lhůtě apod.), Vítěz soutěže okamžikem zpětného doručení zásilky s výhrou společnosti ztrácí právo na výhru v soutěži s tím, že společnost si vyhrazuje právo jednostranně rozhodnout jak naloží s výhrou.
 • Společnost neodpovídá za poškození výhry v průběhu jejího přepravy k vítězi soutěže a vítěz soutěže nemá právo domáhat se jakéhokoliv náhradního plnění v případě poškození výhry. Společnost zároveň neodpovídá za prodlení při doručování výhry z důvodů na straně poštovní služby nebo kurýrní služby.

Článek V

Ustanovení k výhře

 • Účast v soutěži ani výhra v soutěži nezakládá právo účastníka soutěže ani vítěze soutěže na jakékoliv finanční plnění ani ze strany společnosti.
 • Vítěz soutěže získá po splnění podmínek dle tohoto statutu výhru ve formě movité věci, a to:
 1. Smartphone Xiaomi Mi Note 10
 • Vítěz soutěže je povinen v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 595/2003 Sb. o dani z příjmů, ve znění pozdějších předpisů splnit své povinnosti jako poplatníka.
 • Společnost poskytne vítězi soutěže informaci o hodnotě ceny. Tento nepeněžní příjem, tvoří současně i základ daně (dílčí základ daně) z příjmů podle § 8 písm. i) zákona o dani z příjmů.
 • Společnost si v případě potřeby, zejména v případě nemožnosti dodat výhru v podobě specifikované movité věci, vyhrazuje právo změnit rozsah a obsah výhry.

Článek VI

práva společnosti

 • O všech otázkách neupravených těmito pravidly je oprávněna rozhodovat společnost, rozhodnutí společnosti ve věcech soutěže a účasti soutěžícího v soutěži je závazné. Proti rozhodnutí společnosti v soutěži není opravný prostředek, rozhodnutí společnosti je konečné.

Článek VII

Práva a povinnosti soutěžícího

 • Účast v soutěži je dobrovolná.
 • Soutěžící je během průběhu soutěže zodpovědný za to, že žádné události ani úkony, ať už z jeho strany nebo ze strany třetích osob, zejména těch, které jsou s ním v příbuzenském nebo obdobném vztahu, nezpůsobí ohrožení nebo přerušení průběhu soutěže.
 • V případě, že v průběhu trvání kteréhokoliv stádia soutěže nastanou takové skutečnosti, které brání řádné účasti soutěžícího v soutěži, je o nich soutěžící povinen neprodleně vyrozumět společnost; účast soutěžícího v soutěži zaniká doručením takového oznámení.
 • V případě pokud se soutěžící stane výhercem, je povinen neprodleně poté, co ho o to společnost požádá informovat společnost o svém jménu a příjmení a korespondenční adrese pro potřeby doručení výhry.

Článek VIII

Zpracování osobních údajů

 • V souladu s ustanovením § 13 zákona č.j. 18/2018 Zz o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále také jako “zákon o ochraně osobních údajů”) soutěžící svým zapojením se do soutěže jako dotčená osoba uděluje společnosti (dále také jako “provozovatel”) jako provozovateli stránky Xiaomi Planet a zároveň jako provozovateli podle příslušných ustanovení zákona o ochraně osobních údajů výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů o mé osobě, a to (A) pro účely vytvoření vlastní evidence o soutěžících, (B) pro účely výběru vítěze soutěže podle těchto pravidel, (C) pro účely zpřístupnění osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, jako vítěze soutěže pro případ vítězství. Soutěžící prohlašuje, že všechny jím poskytnuté osobní údaje jsou provozovateli poskytnuty dobrovolně, svobodně, vážně a bez omylu a že jsou úplné a pravdivé. Souhlas uděluje provozovateli na dobu 15 let s tím, že soutěžící si je vědom, že má právo udělený souhlas kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu však ruší právo na výhru.
 • Soutěžící zároveň prohlašuje, že je včas a řádně informován o zpracování jeho osobních údajů. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že soutěžící uděluje provozovateli souhlas ve výše uvedeném rozsahu zapojením se do soutěže vědom si těchto pravidel a svých práv a povinností.

Článek IX

Závěrečná ustanovení

9.1 Tato pravidla nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jejich zpřístupnění veřejnosti prostřednictvím stránky Xiaomi Planet.

V Bratislavě, dne 14.2.2020

Planets, sro

Juraj Török, jednatel