Všeobecné obchodní podmínky - Xiaomi Planet

V Š EO Becnel É Obch DN É PO DMI enky

platné a účinné pro potřeby provozování Internetové stránky a pro potřeby udělení souhlasů podle těchto všeobecných obchodních podmínek

Článek I

ÚVODNÍ USTANOVENÍ A DEFINICE

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky podrobně upravují rámec právního vztahu mezi Společností a Návštěvníkům vznikajícího při prohlížení obsahu Internetové stránky. Návštěvníci jsou vázáni pravidly upravenými těmito všeobecnými obchodními podmínkami od okamžiku nabytí postavení Návštěvníka.

1.2 Právní vztahy neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami se řídí příslušnými všeobecnozáväznými právními předpisy platnými a účinnými na území České republiky, a to zejména zákonem č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 185/2015 Sb Autorský zákon ve znění pozdějších předpisů (dále také jako "Autorský zákon" v příslušném gramatickém tvaru), a to bez ohledu na to, zda Návštěvník nebo Klient jsou podnikatelské subjekty registrované v zahraničí nebo jde o fyzické osoby, které jsou občany České republiky nebo jiných států než je Slovenská republika.

1.3 Společnost je obchodní společností založenou, vzniklou a zapsanou v příslušných rejstřících v souladu s příslušnými všeobecnozáväznými právními předpisy platnými a účinnými na území České republiky a je oprávněna provádět podnikatelskou činnost tak, aby mohla být provozovatelem Internetové stránky a Internetové aplikace a zároveň aby ​​mohla udělit Licenci podle těchto všeobecných obchodních podmínek.

1.4 Internetová stránka je pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek internetová stránka, jejíž obsah se Návštěvníkům nebo Klientem zobrazí ve standardním internetovém prohlížeči po zadání adresy domény ve znění www.xiaomiplanet.sk nebo bude zobrazen po přesměrováni Návštěvníků z jiné internetové stránky. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se stanoví, že pod Internetovou stránkou se pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek rozumí každá část Internetové stránky identifikována přes adresu subdomény k adrese domény podle první věty tohoto odstavce. Provozovatelem Internetové stránky je společnost. Společnost rozhoduje o Obsahu internetové stránky, zejména rozhoduje o struktuře Internetové stránky, grafickém vyobrazení jejích částí a celku, o složení Obsahu internetové stránky, o rozsahu a umístění požadovaných a zveřejněných informací.

1.5 Obsah internetové stránky je pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek veškerý multimediální, grafický, textový nebo jiný obsah odlišný od Internetové aplikace, který se Návštěvníkovi zobrazí při prohlížení Internetové stránky nebo při prohlížení Internetové stránky. Společnost provádí všechna majetková práva autorů nebo jiných osob, které se svou tvůrčí duševní činností podíleli na vytvoření předmětného obsahu a má zároveň všechna práva k Obsahu internetové stránky, který není jako předmět ochrany chráněný právem z oblasti práva duševního vlastnictví. Vždy když se v těchto všeobecných obchodních podmínkách použije pojem Obsah internetové stránky, myslí se tím obsah Internetové stránky jako celek a zároveň každá jeho část, pokud není v těchto všeobecných obchodních podmínkách stanoveno jinak. Bez předchozího souhlasu Společnosti nemá Návštěvník právo Obsah internetové stránky nebo jeho část použít jinak než při prohlížení Internetové stránky.

1.6 Návštěvník je pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek fyzická nebo právnická osoba, která si v prostředí standardního internetového prohlížeče zadá do adresního řádku adresu domény ve znění www.xiaomiplanet.sk nebo adresu některé ze subdomén předmětné adresy domény a dojde k zobrazení Obsahu internetové stránky nebo dojde k přesměrování na Obsah internetové stránky zejména, ale ne výlučně z prostředí internetových vyhledávacích služeb nebo z jiné internetové stránky a zobrazí se Obsah internetové stránky.

1.7 Technické zařízení je pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek zařízení obsahující hardwarové a softwarové vybavení umožňující připojení k Internetové stránce v prostředí elektronické komunikační sítě internet, prohlížení obsahu internetové stránky a využívání služby, zejména osobní počítač nebo notebook nebo tablet nebo smartphone. Za použití technického zařízení v souvislosti s prohlížením Internetové stránky nebo použitím Internetové aplikace odpovídá výlučně osoba, která Internetovou stránku prohlíží.

1.8 GDPR je pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46 / ES.

1.9 Zákon o ochraně osobních údajů je pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek zákon NR SR č. 18/2018 Sb o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění.

Článek II

PRAVIDLA PRO PROHLÍŽENÍ WEBOVÝCH STRÁNEK

2.1 Návštěvník má právo prohlížet si Obsah internetové stránky s využitím Technického zařízení.

2.2 Návštěvník je povinen při prohlížení Internetové stránky a jakékoli části Obsahu internetové stránky postupovat takovým způsobem, aby svým jednáním nezasahoval do práv Společnosti nebo jiných Návštěvníků nebo třetích osob. V případě, že k takovému zásahu dojde, Návštěvník odpovídá za následek tohoto zásahu samostatně, a to bez účasti Společnosti.

2.3 Návštěvník nesmí z prostředí Internetové stránky provést fyzické stažení (tzv. Download) Obsahu internetové stránky nebo jakékoliv jeho části do Technického zařízení nad rámec Obsahu internetové stránky určeného Společností ke stažení do Technického zařízení ani si z obsahu Internetové stránky vyhotovovat žádný obrazový nebo zvukový nebo zvukovoobrazový záznam. V případě, že Návštěvník tyto své povinnosti poruší, odpovídá za veškerou škodu, která vznikne Společnosti nebo jiným Návštěvníkům nebo třetím osobám.

2.4 Návštěvník má právo provést download té části Obsahu internetové stránky, kterou pro tento účel určí Společnost s tím, že při tomto postupu je povinen dodržet pokyny Společnosti. V případě nedodržení pokynů Společnosti zaniká jakékoliv právo Návštěvníka na náhradu případné škody.

2.5 V případě, že je Obsahem internetové stránky prostor pro vyjádření názoru nebo jiného vyjádření Návštěvníka ke konkrétní skutečnosti, Návštěvník je rovněž povinen postupovat podle ustanovení čl. II odst. 2.2 těchto všeobecných obchodních podmínek. V případě, že bude možné takovýto zásah předpokládat nebo k němu dojde, Společnost si vyhrazuje právo jednostranně takový názor z Obsahu internetové stránky odstranit. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že Společnost neodpovídá za jakýkoliv názor zobrazen prostřednictvím Internetové stránky; za obsah názoru nebo jiného vyjádření a případné porušení všeobecnozáväzných právních předpisů platných a účinných na území České republiky odpovídá samostatně Návštěvník.

2.6 Návštěvník nesmí v diskusích bránit jiným diskutujícím diskutovat nebo přidávat příspěvky nesmí zneužívat prostor určený k diskusi zejména pro uskutečnění propagace své osoby, jiných osob, zboží nebo služeb.

2.7 Návštěvník nemá právo za příspěvek v diskusi nebo na fóru na žádnou odměnu.

2.8 V případě porušení povinností Návštěvníka je Společnost oprávněna odstranit jakýkoliv obsah, který přidal do prostředí Internetové stránky Návštěvník.

2.9 Stanoví se, že Společnost má právo ukládat do Technického zařízení Návštěvníka dočasné nebo trvalé soubory, tzv. cookies určené k usnadnění komunikace Společnosti s Návštěvníkům. Uvedenou skutečnost Návštěvník potvrdí i klikem na příslušný odkaz týkající se udělení souhlasu s ukládáním předmětných souborů do Technického zařízení.

Článek III

PRÁVA A POVINNOSTI SPOLEČNOSTI

3.1 Společnost zajišťuje, aby byla Internetová stránka přístupná bez výpadků nebo jiných přerušení. Za porušení povinností Společnosti se nepovažuje přerušení nebo výpadek Internetové stránky v důsledku okolností vylučujících odpovědnost v souladu s čl. VIII těchto všeobecných obchodních podmínek. Za porušení povinností se stejně nepovažuje přerušení nebo výpadek Internetové stránky z důvodu pravidelných nebo mimořádných servisních zásahů Společnosti.

3.2 Společnost je povinna provést všechny úkony, které od ní lze objektivně ze strany Návštěvníka očekávat vzhledem k podnikatelské, ekonomické a majetkové zázemí Společnosti pro zabránění vzniku škody na majetku Návštěvníka. Za škodu na majetku Návštěvníka, která vznikla v důsledku porušení jejich povinností, Společnost neodpovídá.

3.3 Společnost má další práva a povinnosti podle ostatních ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek.

3.4 Společnost si vyhrazuje právo jednostranně doplnit nebo změnit tyto všeobecné obchodní podmínky pokud to bude vyžadovat ochrana práv nebo oprávněných zájmů Společnosti nebo Návštěvníky nebo třetích osob.

Článek IV

PŘEDCHÁZENÍ ŠKODÁM A NÁHRADA ŠKODY

4.1 Společnost a Návštěvník jsou povinni věnovat zvýšenou pozornost předcházení škodám, a to zejména obecné prevenci před vznikem škod. Návštěvník je povinen oznámit Společnosti překážky, které mu brání nebo budou bránit v plnění povinností podle těchto všeobecných obchodních podmínek a důsledky neplnění. Informace musí být podána bez zbytečného odkladu poté, kdy se povinná strana o překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět.

4.2 Každý účastník právního vztahu má právo na náhradu škody způsobené v důsledku porušení povinností jiným účastníkem právního vztahu, ledaže je odpovědnost vyloučena podle těchto všeobecných obchodních podmínek.

4.3 V případě, že dojde k okolnosti vylučující odpovědnost Společnosti, Společnost je povinna o těchto okolnostech neprodleně informovat Klienta.

Článek V

ŘEŠENÍ SPORŮ

5.1 Účastníci právního vztahu podle těchto všeobecných obchodních podmínek se zavazují přijmout veškerá dostupná opatření pro konkrétní řešení jakýchkoli neshod a sporů, které mohou vzniknout z neplnění povinností povinné osoby a vzniklou situaci řešit vzájemným smírem. Spory, které by mohly vzniknout v důsledku neplnění povinností podle těchto všeobecných obchodních podmínek budou předmětem řízení před příslušným obecnými soudy České republiky a podle všeobecnozáväzných právních předpisů platných a účinných na území České republiky.

Článek VI

USTANOVENÍ K OCHRANĚ SOUKROMÍ

6.1 Terminologie použitá v obsahu tohoto článku má stejný význam, jaký má stejná terminologie použitá v obsahu GDPR a Zákona o ochraně osobních údajů.

6.2 dotčenou osobou se pro potřeby tohoto článku těchto všeobecných obchodních podmínek rozumí Návštěvník, pokud je fyzickou osobou. Provozovatelem je Společnost.

6.3 Společnost z titulu podle ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR zpracovává osobní údaje Dotyčná osoby, kterými jsou: jméno, příjmení, e-mailová adresa.

6.4 Dotyčná osoba prohlašuje, že veškeré osobní údaje o své osobě Společnosti poskytla svobodně a vážně a její vůle při tomto řízení byla skutečná a bez omylu a zároveň prohlašuje, že všechny jí poskytnuté osobní údaje jsou úplné, aktuální a pravdivé a týkají se pouze Dotyčná osoby , která osobní údaje poskytuje.

6.5 Právním základem zpracování osobních údajů je

a) udělení souhlasu Dotyčná osoby se zpracováním osobních údajů v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

6.6 Účelem zpracování osobních údajů podle čl. VI odst. 6.4 těchto všeobecných obchodních podmínek je shromažďování, uchovávání a zpracovávání osobních údajů Společností a jejich použití při úkonech v spojitosti s používáním Internetové stránky dotčenou osobou, a jinými Zúčastněnými stranami, včetně každé komunikace s dotčenou osobou jakož i pro potřeby vlastního marketingu Společnosti, pro účely zasílání informací o Internetové stránce nebo o jiných službách nebo produktech Společnosti, a to i elektronickými prostředky (e-mail, sms).

6.7 Dotyčná osoba nese plnou odpovědnost za škody způsobené nesprávností nebo neaktuálnosti poskytnutých osobních údajů nebo uvedením osobních údajů o jiné osobě než je Dotyčná osoba.

6.8 Subjekt údajů má právo udělený souhlas kdykoli písemně odvolat. Odvolání souhlasu je účinné dnem jeho doručení Společnosti.

6.9 Osobní údaje Dotyčná osoby jsou chráněny v souladu s ustanoveními Zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

6.10 Společnost se zavazuje provést všechna opatření pro potřeby efektivního zabezpečení osobních údajů Dotyčná osoby, jakož i k zajištění všech datových, databázových a poštovních souborů Dotyčná osoby před jejich ztrátou, poškozením nebo zničením.

6.11 Společnost v souladu s ustanovením čl. 13 GDPR oznamuje Dotyčná osoba následující informace:

Identifikační údaje Provozovatele:

Planets sro, IČO 52 215 113
se sídlem Sedličná 114, 913 11 Trenčianske Stankovce
e-mail: info (at) xiaomiplanet.sk

Účel zpracování osobních údajů je vymezen v ustanovení čl. VI odst. 6.6 těchto všeobecných obchodních podmínek,

Právní základ zpracování osobních údajů je vymezen v ustanovení č. VI odst. 6.5 všeobecných obchodních podmínek,

Seznam osobních údajů je vymezen v ustanovení čl. VI odst. 6.3 těchto všeobecných obchodních podmínek.

6.12 Ve zvláštních případech, kdy je pro potřeby řádného použití Internetové aplikace potřebné a nezbytné poskytnout osobní údaje Zúčastněné osoby třetí osobě nebo přenést osobní údaje do třetí země, poskytne Společnost o této skutečnosti Zúčastněné osobě informaci.

6.13 Společnost uchovává osobní údaje Dotyčná osoby po celou dobu nejvýše 10 let, resp. do odvolání souhlasu dotčené osoby.

6.14 Subjekt údajů má právo požadovat od Společnosti přístup k osobním údajům týkajících se Dotyčná osoby, právo na opravu osobních údajů, právo na vymazání osobních údajů nebo právo na omezení osobních údajů, právo namítat zpracovávání osobních údajů, jakož i právo na přenositelnost osobních údajů.

6.15 Dotyčná osoba má při podezření, že její osobní údaje neoprávněně zpracovávají, právo podat Úřadu na ochranu osobních údajů České republiky návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů podle ustanovení § 100 Zákona o ochraně osobních údajů.

6.16 K Informacím o právech Dotyčná osoby Společnost upozorňuje Dotyčná osoby na ustanovení čl. 15 až 22 a čl. 34 GDPR, podle nichž má Dotyčná osoba následující práva:

Právo na přístup k osobním údajům podle čl. 15 GDPR: Subjekt údajů má právo získat od Společnosti potvrzení o tom, zda se zpracovávají osobní údaje, které se jí týkají. Subjekt údajů má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím uvedených v čl. VI odst. 6.3 těchto všeobecných obchodních podmínek.

Právo na opravu osobních údajů podle čl. 16 GDPR: Dotyčná osoba má právo na to, aby Společnost bez zbytečného odkladu opravila nesprávné osobní údaje, které se jí týkají. S ohledem na účel zpracování osobních údajů má Dotyčná osoba právo na doplnění neúplných osobních údajů.

Právo na výmaz osobních údajů podle čl. 17 GDPR: Dotyčná osoba má právo na to, aby Společnost bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se jí týkají, pokud Dotyčná osoba uplatnila právo na výmaz a pokud (A) osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly získány nebo jinak zpracovány, (B) Dotyčná osoba odvolá souhlas, na jehož základě se zpracování osobních údajů provádí, a neexistuje jiný právní základ pro zpracování osobních údajů, (C) Dotyčná osoba namítá zpracování osobních údajů a nepřevažují žádné oprávněné důvody pro zpracovávání osobních údajů nebo Dotyčná osoba namítá zpracovávání osobních údajů pro účely přímého marketingu, (D) osobní údaje se zpracovávají nezákonně, (E) je důvodem pro výmaz splnění povinnosti podle GDPR, Zákona o ochraně osobních údajů, zvláštního předpisu nebo mezinárodní smlouvy, kterou je Slovenská republika vázána, ( F) se osobní údaje získávaly v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.

Právo na omezení zpracování osobních údajů podle čl. 18 GDPR: Dotyčná osoba má právo na to, aby Společnost omezila zpracování osobních údajů o Zúčastněné osobě pokud: (A) Dotyčná osoba namítá správnost osobních údajů, a to během období umožňujícího Společnosti ověřit správnost osobních údajů, (B) zpracování osobních údajů je nezákonné a Dotyčná osoba namítá vymazání osobních údajů a žádá místo toho omezení jejich použití, (C) Společnost již nepotřebuje osobní údaje pro účely zpracování osobních údajů, ale potřebuje jejich Dotyčná osoba na uplatnění právního nároku, (D) Dotyčná osoba namítá zpracování osobních údajů, a to až do ověření, zda oprávněné důvody na straně Společnosti převažují nad oprávněnými důvody Dotyčná osoby. Dotčenou osobu, jejíž zpracování osobních údajů se omezí, je Společnost povinna informovat před tím, než nastane omezení zpracování osobních údajů a před tím než se omezení zpracování osobních údajů ukončí.

Právo na informaci o opravě, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů podle čl. 19 GDPR: Společnost pokud to Dotyčná osoba požaduje, je povinna informovat Danou osobu o příjemcích, kterým Společnost oznámila opravu osobních údajů, vymazání osobních údajů nebo omezení zpracování osobních údajů.

Právo na přenosnost osobních údajů podle čl. 20 GDPR: Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají a které poskytl Společnosti, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a má právo přenést tyto osobní údaje dalšímu provozovateli.

Právo namítat zpracování osobních údajů podle čl. 21 GDPR: Dotyčná osoba má právo vznést zpracovávání jejích osobních údajů z důvodu týkajícího se její konkrétní situace prováděny na právním základě z důvodu, že zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo z důvodu, že zpracování je nezbytné pro účel oprávněných zájmů Společnosti nebo třetí strany, včetně profilování založeného na těchto ustanoveních. Společnost nesmí dále zpracovávat osobní údaje, pokud neprokáže nezbytné oprávněné zájmy na zpracování osobních údajů, které převažují nad právy nebo zájmy Dotyčná osoby nebo důvody pro uplatnění právního nároku. Dotyčná osoba má právo vznést zpracovávání osobních údajů, které se jí týkají, za účelem přímého marketingu včetně profilování v rozsahu, v jakém souvisí s přímým marketingem.

6.17 Podle čl. 22 GDPR má Dotyčná osoba právo na to, aby se na něj nevztahovalo rozhodnutí, které je založeno výlučně na automatizované zpracování osobních údajů, včetně profilování a které má právní účinky, které se jí týkají nebo ji obdobně významně ovlivňují.

6.18 Podle čl. 34 GDPR má Subjekt údajů právo, aby jí Společnost bez zbytečného odkladu oznámila porušení ochrany osobních údajů, pokud takové porušení ochrany osobních údajů může vést k vysokému riziku pro práva fyzické osoby.

6.19 Společnost je povinna poskytnout Zúčastněné osobě na její žádost informace podle čl. 13 GDPR a oznámení podle čl. 15 až 22 a čl. 34 GDPR, které se týkají zpracovávání jeho osobních údajů. Informace je Společnost povinna poskytnout v listinné podobě nebo elektronické podobě, zpravidla ve stejné podobě, v jaké byla podána žádost. Pokud o to požádá Subjekt údajů, informace může Společnost poskytnout i ústně, pokud Dotyčná osoba prokáže svou totožnost jiným hodnověrným způsobem. Společnost je při uplatňování práv podle čl. 15 až 22 GDPR povinna poskytnout Zúčastněné osobě součinnost.

6.20 Společnost je povinna poskytnout Dotyčná osoba informace podle čl. VI odst. 6.16 těchto všeobecných obchodních podmínek do jednoho měsíce od doručení žádosti Dotyčná osoby. Uvedenou lhůtu může Společnost v odůvodněných případech s ohledem na komplexnost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce, a to i opakovaně. Společnost je povinna informovat Danou osobu o každém takovém prodloužení do jednoho měsíce od doručení žádosti spolu s důvody prodloužení lhůty.

6.21 Informace podle čl. VI odst. 6.16 těchto všeobecných obchodních odmienok poskytuje Společnost bezplatně.

6.22 Pokud je žádost Dotyčná osoby zjevně neopodstatněná nebo nepřiměřená zejména pro její opakující se povahu, Společnost má právo požadovat od Dotyčná osoby přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady na poskytnutí informací nebo přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady na oznámení nebo přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady na uskutečnění požadovaného opatření nebo odmítnout jednat na základě žádosti.

6.23 K omezení práv Dotyčná osoby v souladu a podle čl. 23 GDPR a § 30 Zákona o ochraně osobních údajů Společnost informuje Danou osobu, pokud tím není ohrožen účel omezení.

Článek VI

Cookies a služby třetích stran

7.1 Naše webová stránka využívá soubory cookies z důvodů zlepšení poskytování služeb Návštěvníků. Soubory cookies představují malé textové soubory, které jsou navštívenou webem uložené do počítače nebo mobilního zařízení / tabletu či telefonu /. Při příští návštěvě stejné webové lokality Vám pak umožní použít stejné předvolby. Soubory cookies obsahují osobně identifikovatelné informace, jako je vaše jméno nebo e-mailová adresa - samozřejmě jen pokud jste tyto informace předtím webu poskytli.

7.2 Cookies vám mohou usnadnit používání stránky. Stránka si například zapamatuje, že jste přihlášeni pod svou přezdívkou a při příštím načítání nemusíte znovu zadávat své přihlašovací údaje. Používáním souborů cookies nedochází k porušování povinností ve věci ochrany osobních údajů, nepoužíváme je na shromažďování osobních údajů.

7.3 Soubory cookies mohou být dočasné nebo trvalé. Dočasné soubory cookies nebo soubory cookies relace jsou vymazány po zavření okna webového prohlížeče. Trvalé soubory cookie zůstávají uložené v počítači i po zavření okna webového prohlížeče. Tyto soubory cookies pak může číst pouze server, který je vytvořil.

7.4 Používání souborů cookies lze nastavit pomocí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá již ve úvodním nastavení. Soubory cookie lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit používání jen některých souborů cookie.

7.5 Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány především prostřednictvím služby Google Analytics, provozované společností Google Inc ,. Sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Sklizené cookies soubory jsou zpracovávány následně společností Google Inc. v souladu ze Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://policies.google.com/privacy

7.6 Na webu používáme i cookies sociálních sítí Facebook, Instagram, které umožňují zlepšení cílení reklamy. Data z těchto cookies získávají přímo jejich provozovatelé

7.7 Společnost využívá na webové stránce aplikace a služby třetích stran, přičemž jejich využívání se řídí zvláštními podmínkami, které je dostupné na následujících odkazech:

- služba newsletterů: MailerLite (https://mailerlite.com)

- služba odběru upozornění na články: OneSignal (https://onesignal.com)

- služba komentářů pod články: Disqus (https://disqus.com)

Článek VII

Závěrečná ustanovení

8.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 12.2.2019 jejich zveřejněním na Internetové stránce.

8.2 Všechna práva a povinnosti účastníků právního vztahu regulovaného těmito všeobecnými obchodními podmínkami se řídí právním řádem České republiky a spory mezi účastníky tohoto právního vztahu budou projednávány a rozhodovány věcně a místně příslušnými obecnými soudy České republiky.